STRONA GŁÓWNA


TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA


Kwalifikacje:

K1 Ocena stanu środowiska
K2 Planowanie i realizacja zadań związanych z ochroną środowiska.

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.
Zadania zawodowe:
• prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków,
• monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie,
• określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka,
• oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby,
• określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów ,
• wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych,
• badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń,
• sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi,
• obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urzšdzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,
• przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej,
• posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad,
• wykorzystywanie w działalnoœci zawodowej znajomoœci procesów zachodzących w gospodarce rynkowej,
• przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska