STRONA GŁÓWNA


TECHNIK BUDOWNICTWA


Nauka trwa 4 lata.

Kwalifikacje:
K1 - Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich
K2 - Organizacja i kontrola robót budowlanych
K3 - Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej.

Technik budownictwa zatrudniany jest najczęściej w przedsiębiorstwach budowlanych, w biurach projektowych, hurtowniach materiałów budowlanych.
Po spełnieniu wymagań zgodnie z ustawą Prawo Budowlane może uzyskać uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności. Dotyczą one wznoszenia i remontu budynków i budowli o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.
Sytuacja na rynku budowlanym w naszym kraju jest dobra i w miarę stabilna, tak więc pracy dla techników budownictwa nie powinno zabraknąć. Można również podjąć własną działalność gospodarczą.
Ponadto technicy budownictwa mogą znaleŸć legalne zatrudnienie w swoim zawodzie w krajach Unii Europejskiej, gdzie są poszukiwanymi pracownikami. Absolwenci przygotowani są do kontynuowania dalszej nauki na uczelniach technicznych.

Przykładowe zadania zawodowe technika budownictwa to:

1. wykonywanie i odczytywanie rysunku technicznego oraz projektu,
2. określanie właściwości materiałów budowlanych oraz ich prawidłowe stosowanie,
3. wykonywanie prac pomiarowych związanych z prowadzeniem robót budowlanych,
4. określanie rodzajów gruntów budowlanych, ich właściwoœci i sposobów ich badania,
5. poznawanie technologii robót budowlanych, organizacji i kierowanie robotami budowlanymi,
6. wykonywanie instalacji, obsługi i konserwacji maszyn oraz urządzeń produkcyjnych używanych na budowie,
7. projektowanie i budowa podstawowych elementów i układów konstrukcyjnych budynków i budowli,
8. wykonywanie obliczeń statycznych i wymiarowanie oraz konstruowanie w projektowaniu prostych elementów nośnych budowli,
9. kosztorysowanie,
10. poznanie prawa budowlanego, elementów prawa administracyjnego i prawa pracy,
11. poznanie organizacji przedsiębiorstw i procesów produkcyjnych,
12. kształtowania optymalnych warunków pracy, znajomości przepisów bhp i zasad kontroli ich przestrzegania, przepisów ochrony przeciwpożarowej, udzielania pierwszej pomocy w wypadkach przy pracy.