STRONA GŁÓWNA


Kierunki kształcenia
Szkoły wchodzące w skład Zespołu Szkół Budowlanych i Rzemiosł Różnych w Raciborzu

Technikum Nr 2

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Szkoła Policealna Nr 2Technikum Nr 2

Zawody:

  technik architektury krajobrazu

  technik budownictwa

  technik geodeta

  technik ochrony środowiska

Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2

Zawody:

  murarz-tynkarz

  monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie

  monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

  monter instalacji gazowych

  monter konstrukcji budowlanych

  cieśla

  dekarz

  stolarz

  tapicer

  ogrodnik

  zdun

  kamieniarz

Szkoła Policealna Nr 2

Zawody:

  technik geodeta (2 lata)

  technik drogownictwa (2 lata)

  florysta (1 rok)

OPIS KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

* Technik architektury krajobrazu

Przygotowuje, urządza i pielęgnuje tereny zieleni miast i obszarów wiejskich; nadzoruje pielęgnację parków, starodrzewu; produkuje rośliny ozdobne i materiał szkółkarski; nadzoruje podległych pracowników.
ZADANIA ZAWODOWE:
- planowanie i projektowanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich: wyznaczanie miejsc do zakładania trawników, rabat bylinowych, nasadzeń drzew i krzewów; - posługiwanie się dokumentacją projektową w poszczególnych etapach realizacji i konserwacji terenów zieleni;
- urządzanie terenów zieleni miast i obszarów wiejskich wg przygotowanego projektu: przygotowywanie terenów do obsadzeń, miejsc do sadzenia drzew i krzewów, zakładania trawników i kwietników, obsadzania waz kwiatowych;
- wybór drzew, krzewów, bylin i innych roślin do zaplanowanych nasadzeń;
- przygotowywanie receptur mieszanek ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych;
- rekultywacja terenów zdegradowanych: wyznaczanie drzew do karczowania i ścinania itp.;
- opieka nad powierzoną zielenią na osiedlach, w parkach oraz przed obiektami użyteczności publicznej: wyznaczanie drzew i krzewów do cięć sanitarnych, nadzorowanie przycinania żywopłotów, strzyżenia trawników, usuwania konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych; - pielęgnowanie parków i starodrzewu;
- odczytywanie projektów terenów zieleni i wykonywanie ich w terenie.
- prowadzenie doświadczeń i obserwacji w programach jednostek naukowo-badawczych;
- opracowywanie ekspertyz dendrologicznych;
- produkcja roślin ozdobnych i szkółkarskich dla potrzeb małej architektury ogrodowej.

* Technik budownictwa

Uczestniczy w robotach budowlanych, prowadzi dokumentację budowy, przygotowuje i kontroluje produkcję budowlaną w różnych działach przedsiębiorstwa, sprawuje nadzór budowlany w imieniu inwestora lub organu administracji terenowej, sporządza kosztorysy i mniej skomplikowane prace projektowe oraz wykonuje inwentaryzacje budowlane; samodzielnie lub pod kierunkiem inżyniera projektuje, wykonuje lub sprawuje nadzór nad realizacją małych obiektów inżynierskich w postaci małych mostów, wiaduktów, przejść podziemnych, konstrukcji żelbetowych, stalowych lub drewnianych, szkieletów, ścian, dachów, garaży, schodów, tuneli oraz basenów i obiektów hydrotechnicznych.
ZADANIA ZAWODOWE:
- analizowanie dokumentacji technicznej i organizacyjnej robót budowlanych;
- wykonywanie rysunków budowlanych;
- określanie właściwości materiałów budowlanych i prawidłowego ich stosowania;
- wykonywanie pomiarów niezbędnych przy prowadzeniu robót budowlanych;
- określanie gruntów budowlanych, ich właściwości i zastosowania do celów fundamentowych;
- kierowanie pracą brygady (brygad) roboczej i robotami w obiekcie, organizowanie przebiegu tych prac;
- prowadzenie rozliczeń za robociznę, materiały, sprzęt i maszyny oraz rozliczeń z inwestorem;
- projektowanie nieskomplikowanych elementów konstrukcyjnych na podstawie obliczeń oraz wykonywanie obliczeń budowlanych elementów statycznych;
- dobieranie optymalnych technologii wykonania różnych robót budowlanych;
- organizowanie pracy podwykonawców na budowie;
- ustalanie norm pracy dla różnych robót budowlanych;
- określanie stanu zużycia elementów budowlanych i sposobu ich naprawy;
- organizowanie pracy polowego laboratorium materiałów budowlanych;
- organizowanie pracy wytwórni półfabrykatów budowlanych zlokalizowanej na terenie budowy;
- kształtowanie optymalnych warunków pracy na budowie z uwzględnieniem prawa pracy i przepisów bhp.

* Technik geodeta

Geodeta (zwany też mierniczym) to specjalista w zakresie pomiarów nieruchomości gruntowych oraz sporządzania map i planów geodezyjnych. Osoba wykonująca ten zawód pracuje zwykle w firmach zajmujących się budownictwem lub wyspecjalizowanych firmach geodezyjnych, wykonujących pomiary, sporządzających wyrysy z map do ksiąg wieczystych i do innych celów. Geodeta znajdzie także zatrudnienie w firmach górniczych (także w kopalniach)i poszukiwawczych (ropa, gaz, złoża surowców). Geodeta może pracować także w urzędach. Stanowisko to jest potrzebne na każdym szczeblu administracji samorządowej. W każdej gminie musi być zatrudniony przynajmniej jeden geodeta (w powiecie jest więcej etatów). Pracownik taki ma w swojej pieczy mapy terenów i świadczy usługi dla ludności oraz firm, wydając oficjalne zaświadczenia o terenie. Geodeci pracują także w wybranych jednostkach administracji państwowej (np. Ministerstwo Budownictwa, Główny Urząd Geodezji i Kartografii), wydawnictwach kartograficznych i innych miejscach, gdzie trzeba sporządzać mapy terenu.

* Technik ochrony środowiska

Koordynuje prace w zakresie ochrony powietrza, wód, powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, wibracjami i promieniowaniem oraz ochrony przyrody, monitoruje poziom zanieczyszczeń środowiska, określa parametry uzdatniania i oczyszczania ścieków, klasyfikuje i identyfikuje różnego rodzaju odpady, prowadzi proste badania technologiczne w zakresie ochrony środowiska; współuczestniczy w opracowywaniu regionalnych analiz zagrożeń środowiska, wprowadza w życie zasady racjonalnego gospodarowania zasobami środowiska naturalnego, posługuje się normami jakości środowiska obowiązującymi w krajach UE.
Zadania zawodowe:
• prowadzenie eksploatacji obiektów, urządzeń i instalacji związanych ze składowaniem odpadów, uzdatnianiem wody i oczyszczaniem ścieków,
• monitorowanie poziomu zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie i glebie,
• określanie stanu zanieczyszczeń środowiska oraz zmian zachodzących na skutek działalności człowieka,
• oznaczanie parametrów określających stopień zanieczyszczenia wody, powietrza, poziom hałasu i stopień zanieczyszczenia gruntów i gleby,
• określanie zgodności z normami oczyszczania ścieków, powietrza i odpadów ,
• wykonywanie pomiarów poziomu hałasu i drgań mechanicznych,
• badanie i kontrolowanie emisji i imisji zanieczyszczeń,
• sporządzanie bilansów zanieczyszczeń odprowadzanych do powietrza, wód i ziemi,
• obsługiwanie typowych dla techniki ochrony środowiska urzšdzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej,
• przygotowywanie propozycji zarządzania środowiskiem na szczeblu lokalnym oraz prowadzenie kampanii na rzecz poprawy stanu środowiska, a w szczególności w zakresie edukacji ekologicznej,
• posługiwanie się techniką komputerową; normowanie pracy sprzętu, taboru oraz podległych brygad,
• wykorzystywanie w działalnoœci zawodowej znajomoœci procesów zachodzących w gospodarce rynkowej,
• przestrzeganie stosowania przepisów prawa dotyczących ochrony przyrody oraz ochrony i kształtowania środowiska

* Florysta

Florysta - zawód wymaga znajomości roślin, umiejętności rzemieślniczych, ale także wrażliwości plastycznej i wyobraźni. Florysta powinien mieć łatwość kontaktu z klientami, by móc im doradzić, zaproponować ciekawe rozwiązania. Swoje kompozycje kwiatowe tworzy zarówno z kwiatów żywych jak i suszonych, wykonuje wiązanki okolicznościowe z okazji np. ślubu, komunii czy chrzcin. Potrafi on również stworzyć dekoracje z roślin suszonych lub doniczkowych oraz kompozycje mieszane. Podczas nauki słuchacze poznają rodzaje materiałów stosowanych we florystyce, zasady obowiązujące przy komponowaniu bukietów oraz realizują własne pomysły dekoratorskie. Pamiętaj, kwiaty są miłym dowodem sympatii, szacunku i pamięci. Towarzyszą nam przy prawie wszystkich ważnych lub mniej oficjalnych uroczystościach, radosnych i smutnych wydarzeniach, nie tylko rodzinnych. Praca: W związku z rosnącymi oczekiwaniami klientów, florystyka jest dziedziną, która mocno rozwinęła się w ostatnich czasach. Profesjonalni floryści są zatem osobami poszukiwanymi w każdej kwiaciarni czy firmie organizującej wystrój na przyjęcia. Możesz zrealizować swoje pomysły również w agencji reklamowej lub jako osoba prywatnie świadcząca usługi w zakresie aranżacji wnętrz i ogrodów dekoracjami roślinnymi.

* Murarz-tynkarz

Wykonuje z kamienia, cegły, bloczków, pustaków itp. materiałów konstrukcyjne i nie konstrukcyjne elementy budynków, a także prowadzi w tym zakresie prace remontowe i konserwatorskie przy wykorzystaniu podstawowych narzędzi murarskich i maszyn budowlanych do transportu materiałów (przenośniki taśmowe, pompy do zapraw, wyciągi budowlane) oraz do przygotowania zaprawy (mieszarki i betoniarki).
ZADANIA ZAWODOWE:
- analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie położenia elementów murarskich w budynku;
- tyczenie fundamentów, ścian nośnych i działowych, łęków i sklepień, filarów, kanałów dymowych i wentylacyjnych oraz innych elementów budynku wykonywanych technologią murarską;
- ocenianie przydatności materiałów do wykonania robót murarskich;
- przygotowywanie zapraw murarskich;
- obsługiwanie maszyn budowlanych stosowanych w robotach murarskich;
- wykonywanie z różnych materiałów murów pełnych o różnej grubości;
- wykonywanie murów z otworami okiennymi i drzwiowymi;
- wykonywanie murów z kanałami dymowymi i wentylacyjnymi;
- wykonywanie łuków i sklepień;
- wykonywanie murów zbrojonych, nadproży płaskich i stropów Kleina;
- murowanie gzymsów i attyk;
- murowanie kominów;
- wykonywanie murów ze szczeliną powietrzną lub wypełnioną materiałem izolacyjnym;
- osadzanie stolarki okiennej i drzwiowej oraz elementów ślusarki budowlanej;
- spoinowanie ścian, licowanie ścian cegłą licówką, okładzinami ceramicznymi i kamieniem;
- układanie izolacji przeciwwilgociowych na wykonywanych ścianach, montowanie izolacji cieplnych i akustycznych na ścianach lub wewnątrz ścian;
- montowanie i demontowanie rusztowań do robót murarskich.
Dodatkowe zadania zawodowe:
- wykonywanie rozbiórki konstrukcji murowych;
- wykonywanie tynków niższych kategorii zabezpieczających mury zewnętrzne przed zawilgoceniem wodą opadową;
- wykonywanie posadzek i nawierzchni ulic z cegły, kształtek betonowych i kostek kamiennych.

- wykonywanie z cegły wykładzin kamionkowych, rur i kształtek kamionkowych, kształtek betonowych i kamiennych kanałów ściekowych, przepustów, tuneli i studni rewizyjnych;
- wykonywanie różne złożonych prac murarskich i betoniarskich w podziemiach kopalń przy użyciu typowych narzędzi i sprzętu murarskiego według instruktażu dozoru górniczego oraz odpowiednich rysunków technicznych.
- wykonywanie i naprawianie oraz konserwowanie pieców, kotłów i kominów przemysłowych.

* Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

Montuje instalacje centralnego ogrzewania, ciepłej wody, gazowe, wentylacyjne, klimatyzacyjne oraz rurociągi górnicze, okrętowe i przemysłowe, jak też sieci (zewnętrzne) cieplne, gazowe, wodne i kanalizacyjne.
Montuje sieci podziemne deszczownicze i rozmaite typy deszczownic oraz wykonuje indywidualne studnie kopane w formie pionowych szybów.
Wykonuje również prace konserwatorskie wymienionych uprzednio obiektów.
ZADANIA ZAWODOWE:
- montowanie instalacji centralnego ogrzewania wodnego i parowego, przeprowadzanie próby szczelności instalacji "na zimno" oraz warunkach normalnej pracy;
- montowanie instalacji rurowych, armatury i urządzeń gazowych do celów sanitarnych, socjalnych i przemysłowych;
- montowanie instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych stanowiących wyposażenie sanitarne obiektów produkcyjnych, użyteczności publicznej czy mieszkalnych;
- montowanie instalacji wentylacyjnej i klimatyzacyjnej wraz z wbudowaniem wentylatorów, dmuchaw i innych urządzeń wprowadzających powietrze w ruch, jak też urządzeń służących do obróbki powietrza rozprowadzanego przez układ klimatyzacyjny;
- montowanie sieci (zewnętrznych) cieplnych, wodnych, kanalizacyjnych i gazowych oraz wykonywanie prób szczelności;
- montowanie rurociągów przemysłowych, górniczych i okrętowych, a w razie potrzeby dokonywanie ich demontażu;
- montowanie sieci deszczownianych oraz deszczownic obrotowych, frontalnych, przetaczalnych i nawijanych;
- wykonywanie studni kopanych w postaci pionowych szybów o głębokości do 20 m i odpowiednio obudowanych;
- prowadzenie konserwacji wyżej wymienionych obiektów;
- wykonywanie innych zadań, związanych z podanymi wyżej;
- nadzorowanie innych pracowników.

* Monter konstrukcji budowlanych

Montuje konstrukcje stalowe i żelbetowe z elementów prefabrykowanych w budynkach mieszkalnych, handlowych, użyteczności publicznej, administracyjno-biurowych, a także w mostach, kładkach, wieżach, słupach energetycznych, radiostacjach itp. przy zastosowaniu narzędzi i sprzętu monterskiego oraz maszyn i urządzeń do transportu elementów na placu budowy, ustawiania i łączenia.

Zadania zawodowe:
- analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót montażowych, potrzebnych materiałów pomocniczych oraz narzędzi, sprzętu i maszyn,
- ocenianie jakości elementów montażowych,
- przygotowanie elementów konstrukcji stalowej do montażu: prostowanie, wiercenie elementów, rozwiercanie itp.,
- wykonywanie próbnego montażu konstrukcji stalowej
- montowanie konstrukcji stalowej z elementów prefabrykowanych za pomocą nitowania, skręcania lub spawania,
- zabezpieczanie antykorozyjne zmontowanej konstrukcji stalowej,
- konserwację, naprawianie i modernizację konstrukcji stalowych,
- demontaż budowlanych konstrukcji stalowych,
- przygotowanie prefabrykowanych elementów żelbetowych do montażu i oczyszczanie miejsc montażowych,
- montowanie prefabrykatów żelbetowych zgodnie z rysunkami roboczymi, wykonywanie połączeń "na sucho" (spawanych) i połączeń "na mokro" (betonowanych),
- wykonywanie prostych robót zbrojarskich i ciesielskich, zwišzanych z montowaniem prefabrykatów żelbetowych,
- betonowanie fragmentów konstrukcji wykonywanych "na mokro",
- naprawianie fragmentów konstrukcji żelbetowych
- zabezpieczanie połączeń konstrukcji żelbetowych przed korozją,
- przebudowywanie i demontowanie prefabrykowanych konstrukcji żelbetowych.

Dodatkowe zadania zawodowe:
- wykonywanie elementów budowlanych konstrukcji stalowych i żelbetowych w zakładach prefabrykacji,
- montowanie prefabrykowanych elementów kablobetonowych i strunobetonowych.

* Cieśla

Wykonuje, konserwuje, naprawia i rozbiera konstrukcje drewniane z okrąglaków i tarcicy na budowie, wykonuje naprawy ciesielskie i stolarskie wszelkich konstrukcji, urządzeń, mebli i części drewnianych znajdujących się na statku oraz związanych z budową, wodowaniem i wyposażeniem statków stosując proste narzędzia ciesielskie, takie jak: siekiery, piły, strugi, młotki, ośniki oraz urządzenia i maszyny: piły taśmowe i tarczowe, frezarki, heblarki, piły taśmowe, strugarki, wiertarki, dłutownice i frezarki.
ZADANIA ZAWODOWE:
- analizowanie rysunków roboczych oraz ustalanie na ich podstawie zakresu robót, potrzebnych materiałów oraz rozwiązań konstrukcji ciesielskiej;
- ocenianie przydatności elementów drewnianych do wykonania konstrukcji ciesielskiej;
- przygotowywanie elementów konstrukcji ciesielskiej do montowania;
- wykonywanie form i deskowań drewnianych do konstrukcji betonowych i żelbetowych;
- wykonywanie rusztowań drewnianych pomostów roboczych i daszków ochronnych;
- wykonywanie tymczasowych obiektów drewnianych na placu budowy;
- wykonywanie budynków drewnianych;
- wykonywanie w budynkach murowanych monolitycznych i prefabrykowanych elementów budowlanych z drewna (np. stropy, schody, konstrukcje dachowe, ścianki działowe);
- wykonywanie konstrukcji drewnianych inżynierskich, jak: mosty, wieże, hangary, remizy;
- transportowanie elementów ciesielskich na placu budowy;
- wymiana uszkodzonych lub zniszczonych elementów konstrukcji ciesielskiej;
- konserwacja konstrukcji ciesielskiej, zabezpieczanie przed gniciem i zagrzybieniem, przed niszczeniem przez owady oraz przed działaniem ognia; - wykonywanie prac ciesielskich w budownictwie wodnym, w górnictwie, w geodezji.

* Dekarz

Dekarz pokrywa i naprawia dachy różnymi materiałami dekarskimi; zakłada, konserwuje i remontuje urządzenia służące do odprowadzania wody z dachów przy zastosowaniu narzędzi, urządzeń oraz maszyn dekarskich, ślusarskich i murarskich.
ZADANIA ZAWODOWE:
- analizowanie rysunków roboczych i ustalanie na ich podstawie rodzaju i zakresu robót dekarskich, potrzebnych materiałów oraz narzędzi, sprzętu i maszyn;
- ocenianie jakości materiałów stosowanych do robót dekarsko-blacharskich;
- organizowanie miejsca pracy i dróg transportu materiałów dekarskich;
- przygotowanie blachy do robót dekarskich i obróbek blacharskich;
- wykonywanie podstawowych operacji blacharskich (trasowanie, cięcie, wiercenie, zaginanie, zawijanie brzegów, zaginanie krawędzi, lutowanie połączeń, nitowanie, wywijanie krawędzi, wyklepywanie naroży itd.);
- obijanie blachą elementów drewnianych;
- wykonywanie pokryć dachowych blachą cynkową, stalową ocynkowaną, miedzianą i aluminiową; - montowanie rynien i rur spustowych;
- wykonywanie obróbek blacharskich murów ogniowych, attyk, okapów, gzymsów, kominów, włazów dachowych, anten, masztów, rur wentylacyjnych, podokienników itp.;
- krycie dachów papą na podkładzie z desek i z betonu;
- wielowarstwowe izolowanie tarasów;
- krycie dachów różnymi rodzajami dachówek;
- krycie dachów materiałami z tworzyw sztucznych;
- wykonywanie rekonstrukcji i konserwacji pokryć dachowych z gontu oraz dachówki mnich-mniszka, klasztornej itp.;
- rozbiórka różnych rodzajów pokryć dachowych.

* Stolarz

Wykonuje za pomocą narzędzi do ręcznej obróbki drewna oraz maszyn i urządzeń do obróbki drewna w tym obrabiarek sterowanych numerycznie różnego rodzaju mebli, stolarki budowlanej oraz galanterii z wykorzystaniem różnego gatunku drewna oraz materiałów drewno podobnych t.j. płyt, oklein i innych.
ZADANIA ZAWODOWE:
- rozpoznawania gatunków drewna oraz właściwy dobór drewna i materiałów drewnopochodnych do wykonania różnych wyrobów;
- ocena brakarska gatunków drewna i wartości technicznej drewna oraz materiałów drewnopochodnych;
- trasowanie i ręczna obróbka; przerzynanie, struganie dłutowanie, wiercenie klejenie, okleinowanie, montowanie, wykańczanie;
- właściwy dobór narzędzi stolarskich do wykonania prac stolarskich i umiejętność posługiwania się tymi narzędziami;
- obsługa i właściwe przygotowanie do pracy podstawowych obrabiarek drewna; piły tarczowe i taśmowe, strugarki, frezarki, wiertarki i inne;
- wykonywanie płyt metodą klejonego drewna oraz połączeń drewna stosowanych w meblarstwie i stolarce budowlanej z wykorzystaniem obróbki ręcznej i maszynowej;
- właściwe przygotowanie powierzchni wyrobów okleinowanych, nakładanie oklein sposobem ręcznym oraz z zastosowanie urządzeń mechanicznych;
- montaż mebli oraz stolarki budowlanej i wykańczanie ich powierzchni z zakryta strukturą drewna oraz z widoczną struktura drewna (na mat, połysk i półpołysk);
- okuwanie wyrobów stolarskich różnego typu okuciami;
- wykonywanie elementów i przedmiotów o charakterze galanterii;
- naprawianie i odświeżanie mebli i wyrobów stolarki budowlanej;
- organizacja stanowiska pracy; właściwy dobór narzędzi i materiałów;
- racjonalne i oszczędne wykorzystywanie materiałów i posługiwanie się technologiami przyjaznymi dla środowiska naturalnego człowieka;
- stosowanie w ramach wykonywanej pracy przepisów bhp, ochrony przeciwpożarowej środków ochrony osobistej.

* Tapicer

Wykonuje tapicerowane części mebli lub kompletów mebli (np. tapczany, krzesła) na podłożach twardych i miękkich, tapicerowane części wyposażenia środków transportowych (np. siedzenia w autobusach) i sprzętu sportowego (maty, piłki) oraz według projektu, prace dekoracyjne tapicerskie związane z urządzaniem salonów, wystaw czy innych wnętrz, także mieszkalnych; wykonuje naprawy tapicerowanych części mebli i sprzętów wraz z drobnymi naprawami drewnianych części konstrukcji.

Zadania zawodowe:
- organizowanie stanowiska pracy oraz jego wyposażanie,
- czytanie rysunków roboczych i sporządzanie odręcznych szkiców przedstawiających rozwiązania konstrukcyjne różnych wyrobów tapicerskich,
- dobieranie materiałów potrzebnych do wykonania mebla tapicerskiego określonego typu,
- dobieranie tkanin do typu i stylu wnętrza,
- zakładanie szkieletów czy urządzeń podtrzymujšcych draperie, zasłony, kotary, firanki itp.,
- obliczanie zapotrzebowania materiałowego na podstawie projektu przedstawionego w dokumentacji rysunkowej i technologicznej wyrobu,
- ocenianie jakości surowców włókienniczych, wyściółkowych oraz materiałów i półfabrykatów stosowanych w tapicerstwie,
- dobieranie właściwego rodzaju tapicerki do konstrukcji nośnej określonego typu i stylu mebla lub innych sprzętów tapicerskich,
- ustalanie konstrukcji różnych podłoży i warstw tapicerskich wykonywanych metodami rzemieślniczymi i przemysłowymi,
- formowanie, upinanie i zawieszanie firanek, zasłon, kotar, draperii, portier - stosownie do charakteru wnętrza,
- wykonywanie podłoża (sztywnego, półsztywnego, elastycznego) oraz warstwy tapicerskiej z układem tapicerskim bezsprężynowym i sprężynowym,
- tapicerowanie sprzętów sportowych i sprzętów w środkach transportowych,
- tapicerowanie drzwi lub wyciszanie ścianek działowych,
- wykańczanie wyrobów tapicerskich pasmanterią, pikowaniem lub innymi ozdobami (np. dekoracyjnymi gwoŸdziami tapicerskimi),
- kontrolowanie warunków odbioru mebli i sprzętów tapicerowanych, ich magazynowania i transportu,
- wykonywanie napraw i renowacji wyrobów tapicerskich,
- wykonywanie pomocniczych robót stolarskich przy użyciu narzędzi ręcznych i zmechanizowanych o napędzie elektrycznym lub pneumatycznym,
- obsługiwanie maszyn i urządzeń stosowanych w tapicerniach,
- konserwowanie maszyn, urządzeń i narzędzi zgodnie z instrukcjami ich eksploatacji,
- przestrzeganie obowiązujących przepisów bhp i ppoż.

* Ogrodnik

- wykonywanie prac pomocniczych przy wyznaczaniu ukształtowania terenu oraz prowadzenie robót ziemnych związanych z modelowaniem terenu wg uprzednio wyznaczonych poziomów i spadków,
- przygotowywanie terenu do obsadzeń: orka, nawożenie, grabienie, wyznaczanie miejsc do sadzenia drzew i krzewów oraz zakładanie trawników i kwietników,
- wykonywanie mieszanek z ziemi ogrodowych, torfu i nawozów mineralnych wg podanej receptury,
- podcinanie darni i wycinanie jej w płyty różnych wymiarów oraz wykonywanie wg receptury mieszanek traw, a także przygotowywanie pokryw darniowych do obsadzeń trawnikowych; darniowania skarp,
- karczowanie i ścinanie drzew przy użyciu specjalnych maszyn i pił mechanicznych oraz przeprowadzanie cięć sanitarnych drzew i krzewów liściastych w parkach, zieleńcach i na ulicach, usuwanie konarów i gałęzi drzew w bliskim sąsiedztwie nadziemnych urządzeń inżynieryjnych,
- sadzenie drzew i krzewów w parkach, zieleńcach i na ulicach,
- zakładanie trawników, ich nawożenie i pielęgnacja (strzyżenie),
- zakładanie i obsadzenie różanek oraz rabat bylinowych,
- obsadzanie waz kwiatowych,
- cięcie żywopłotów i szpalerów za pomocą sekatorów i noży mechanicznych,
- wykonywanie prac pomocniczych przy tworzeniu kwietników o skomplikowanym rysunku, rabat, parterów bylinowych oraz ich obsadzanie roślinami wskazanymi przez kierownictwo robót,
- wykonywanie czynności pielęgnacyjnych przy materiale roślinnym: odchwaszczanie, nawożenie pogłówne, obcinanie przekwitłych kwiatostanów, opylanie i opryskiwanie środkami ochrony roślin za pomocą opylaczy i opryskiwaczy,
- koszenie trawników,
- zabezpieczanie drzew i krzewów na zimę przez pokrycie ziemią i różnymi materiałami.

Zadania dodatkowe:
- dokonywanie cięć formujących drzewa i krzewy,
- zakładanie ogródków skalnych w wyznaczonych na ten cel terenach,
- wykonywanie dróg ogrodowych za pomocą odpowiednich maszyn,
- odchwaszczanie, mechanicznie lub za pomocą herbicydów, dróg ogrodowych i placów parkowych
- usuwanie skutków zimy w parkach, zieleńcach i na ulicach.

* Zdun

Wykonuje, naprawia i rozbiera różne rodzaje pieców ogrzewczych i kuchennych w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej, administracyjnych itp. przy zastosowaniu narzędzi murarskich i zduńskich oraz maszyn do przygotowania zaprawy i transportu.
- analizuje rysunki i ustala na ich podstawie miejsca posadowienia pieca oraz rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych,
- ocenia jakość materiałów stosowanych do budowy pieców ogrzewczych i kuchennych,
- przygotowuje materiały i osprzęt do budowy pieca,
- wykonuje fundamenty lub podmurówki pieca,
- wycina otwory w kaflach, płytach i kształtkach szamotowych,
- muruje cegłš szamotową wnętrza pieców żeliwnych i stalowych,
- wykonuje trzony kuchenne z cegły i trzony kuchenne licowane kaflami,
- wykonuje trzony kuchenne z piekarnikiem i kociołkiem na wodę,
- wykonuje trzony kuchenne z ogrzewaczami sąsiedniego pomieszczenia,
- wykonuje piece ogrzewcze licowane kaflami o konstrukcji kanałowej, wachlarzowej lub komorowej,
- wykonuje piece ogrzewcze z multiplikatorami ogrzewającymi sšsiednie pomieszczenia,
- wykonuje trzony kuchenne zbiorowego żywienia z ogrzewaniem gazowym,
- wykonuje piece grzewcze wielopiętrowe z jednym paleniskiem,
- wykonuje kominki z otwartym paleniskiem,
- naprawia piece i trzony kuchenne,
- rozbiera piece i trzony kuchenne,
- wykonuje tradycyjne piece piekarnicze,
- naprawia kanały spalinowe i kominy w domach jednorodzinnych.

* Kamieniarz

Przeprowadza klinowanie oraz obróbkę ręczną i mechaniczną różnego rodzaju kamieni naturalnych i sztucznych, wykonuje roboty renowacyjne oraz konserwację podstawowych narzędzi, frezarek i tokarek kamieniarskich.

Zadania zawodowe:
- czytanie rysunków roboczych obrabianych elementów kamieniarskich,
- kwalifikowanie surowca lub półfabrykatów do dalszej produkcji pod względem: uziarnienia, uwarstwowienia, tonacji barwy, użylenia, dekoratywnoœci, wytrzymałości na ściskanie, naprężanie itp.,
- wykonywanie wzorników i przeciwwzorników do trasowania różnorodnych elementów kamieniarskich w zależności od ich rozczłonkowania, wyprofilowania, wielkości, kształtu oraz załamań zewnętrznych i wewnętrznych,
- roztarasowywanie bloków kamiennych lub półfabrykatów na elementy kamienne w zależności od wymiarów poszczególnych elementów, barwy i użylenia materiału oraz od przeznaczenia danego elementu,
- wykonywanie otworów montażowych i transportowych w elementach kamieniarskich w zależności od kształtu elementów, wymiarów, ciężaru i przeznaczenia elementu za pomocą: młotów, wierteł, dłut itp.,
- wykonywanie elementów kamiennych wielościennych o kształtach skomplikowanych według rysunków technicznych, szczegółów architektonicznych w zależności od rodzaju i twardości materiału, rodzaju faktury obróbczej oraz kształtu, wymiarów i przeznaczenia za pomocą narzędzi obróbczych, jak: dłuta, gradziny, ciosaki, zębatki, groszowniki, groty, podbijaki, odbijaki itp.,
- wykonywanie złożonych elementów o powierzchniach profilowanych przelotowych i narożnikowych, łukowych, wypukłych i wklęsłych w odcinkach i obwodach zamkniętych za pomocą narzędzi obróbczych oraz profilarek, tokarek kamieniarskich, pił i tarcz diamentowych, frezarek kamieniarskich,
- odkuwanie napisów rytych i wypukłych różną techniką w zależności od rodzaju i twardości materiału, wielkości i kroju odkuwanych liter,
- prowadzenie robót renowacyjnych powierzchni płaskich, łukowych wypukłych i wklęsłych w zależności od charakteru rekonstruowanego obiektu,
- flekowanie ubytków w elementach płaskich i łukowatych w zależności od wielkości i głębokości ubytku, faktury obróbczej oraz rodzaju i właściwoœci materiału,
- frezowanie i toczenie elementów kamiennych za pomocą wszelkiego rodzaju frezarek i tokarek kamieniarskich,
- kontrolowanie jakości wykonywanych elementów w czasie procesu produkcyjnego oraz jakości wykonania gotowego elementu zgodnie z dokumentacją, normami przedmiotowymi bšdŸ warunkami technicznymi,
- czyszczenie i konserwowanie używanych urządzeń i przyrządów, frezarek i tokarek oraz usuwanie ich drobnych uszkodzeń,
- przestrzeganie obowišzujących zarządzeń, instrukcji i zasad bhp.

Dodatkowe zadania zawodowe:
- wykonywanie prac związanych z odkuwaniem elementów rzeŸbiarskich oraz rzeŸb ornamentalnych i figuralnych w różnego rodzaju skałach osadowych, przeobrażonych i magmowych,
- wykonywanie form oraz odlewów gipsowych w formach pojedynczych i składanych dla rzeŸb ornamentalnych i figuralnych,
- prowadzenie procesu obróbczego najbardziej skomplikowanych robót kamieniarskich architektonicznych, z uwzględnieniem wymagań konserwatorskich,
- modelowanie rzeŸb ornamentalnych i figuralnych w zależności od stylu rzeŸby oraz techniki wykonania,
- przekuwanie z modelu figur i grup figuralnych różną techniką obróbczą w zależności od charakteru rzeŸby i rodzaju materiału,
- prowadzenie prac renowacyjnych.